MENU

รับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากทาง บริษัท ป.ชัยเจริญเทรดดิ้ง จำกัด

 1. บริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 2. บริษัทฯ ขอรับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจากใช้สินค้าตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการใช้สินค้า ในทางที่ผิดหรือไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาสินค้าที่ดีพอสมควร
 3. บริษัทฯ ไม่รับประกันส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสึกหรอไปตามสภาพการใช้งานตามปกติ
 4. บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณี
  • ใช้สินค้าในทางผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้
  • มีการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
  • รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกเคมีบางชนิด ภัยธรรมชาติ
 5. บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้วซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามและอื่นๆ
 6. ลูกค้าที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามการรับประกันนี้ เกี่ยวกับอันตรายส่วนตัว หรือสินค้าเกิดความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการใช้สินค้านี้

สนใจสินค้าและบริการ

ติดต่อบริษัท : 02-426-7737

คุณ อรทัย : 089-025-2739